Verkiezingsmemorandum BPC

Lees ons verkiezingsmemorandum hier

BPC schrijft brief aan minister Vandenbroucke en Commissie Gezondheid & Gelijke Kansen

Het is helaas duidelijk dat het dossier rond de erkenning van de ondersteunende GGZ-beroepen niet bovenaan de stapel ligt op het Kabinet van minister Vandenbroucke. Zo vangen  we signalen op dat de minister aan het einde van deze legislatuur geen prioriteit meer geeft aan beleidspunten binnen het...

De vernieuwde Sociale Kaart is er!

Je vindt hier sinds 18 oktober actuele contactgegevens terug van het zorg- en welzijnsaanbod in Vlaanderen en Brussel. De databank kreeg een update en een nieuwe look. Het promofilmpje kan je hier bekijken. Voor wie en waarom?  Je kan in deze databank als eerstelijnsprofessional gericht...

BPC schrijft verkiezingsmemorandum

BPC schrijft verkiezingsmemorandum Zoals jullie ongetwijfeld gemerkt hebben, was er in de tweede helft van 2022 helaas nog weinig beweging wat betreft de erkenning van de psychologisch consulent als ondersteunend GGZ-beroep. We stellen vast dat dit dossier blijft hangen in het kabinet van...

Wetsvoorstel met toelichting

-> Lees hier het wetsvoorstel met inleidende en artikelsgewijze toelichting. -> Vragen, bezorgdheden, suggesties? We beseffen dat het vooruitzicht op een wettelijke erkenning ook wel wat vragen, twijfels en/of bezorgheden met zich kan meebrengen. –          BPC zal in de het...

Stand van zaken wetsvoorstel rond wettelijke erkenning van de psychologisch consulent

Het gaat om een erkenning binnen het bestaand wettelijk kader voor de (geestelijke) gezondheidszorgberoepen (of kortweg WUG: Wet Uitoefening Gezondheidszorgberoepen). Dit voorstel werd aanvankelijk opgepikt door Nathalie Muylle (CD&V), en werd uiteindelijk eind september van dit jaar als...

BTW-vrijstelling voor psychologisch consulent – psychotherapeut

Psychologisch consulenten die onder de overgangsmaatregelen psychotherapie vallen en dus de psychotherapie wettelijk mogen beoefenen, zijn vanaf 1 januari 2020 vrijgesteld van BTW. De wetgever beschouwt psychotherapie als een specifieke behandelvorm voorbehouden aan erkende GGZ-beroepen. De...

Volgende stap gezet richting erkenning psychologisch consulent als ondersteunend GGZ-beroep

BPC werkte het voorbije jaar een werktekst uit die als basis moet dienen voor een wetsvoorstel waarin de psychologisch consulent als ondersteunend GGZ-beroep erkend wordt. Zoals eerder gecommuniceerd, vonden wij een politieke bondgenoot in volksvertegenwoordigster Nathalie Muylle. Mevrouw Muylle en...

‘De psychologisch consulent’ in de Commissie Volksgezondheid

De Vlaamse en Franstalige opleidingen Toegepaste Psychologie waren uitgenodigd om op 16 mei ’18 in de Commissie Volksgezondheid toe te lichten waarom de Psychologisch Consulent een erkenning als ondersteunend GGZ-beroep verdient. Opleidingshoofden Peter De Graef (Thomas More, Antwerpen) en...

Overzicht toelatingsvoorwaarden psychotherapie-opleidingen

Sinds de hervorming van de wet voor geestelijke gezondheidszorgberoepen zijn de toelatingseisen tot de psychotherapie opleidingen duidelijk geformuleerd. Er zijn echter in de wet ook duidelijke overgangsmaatregelen bepaald, die niet door iedereen bekend zijn of worden toegepast. Om die reden stuurde...

BPC vraagt therapieopleidingen om transparantie

BPC wordt regelmatig aangesproken door onze huidige leden en toekomstige leden (studenten TP) met de vraag welke therapie opleidingen nog toegang verlenen aan psychologisch consulenten. Om op deze vraag een antwoord te bieden, willen wij een inventarisatie maken van alle therapie opleidingen die...

Grondwettelijk Hof vernietigt artikel 11 wet Psychotherapie

Op 26 december van vorig jaar berichtten we dat de recente wet omtrent de regeling van de klinische psychologie en psychotherapie deels opgeschort werd na een klacht bij het Grondwettelijk Hof. Deze instantie heeft zich over de kwestie gebogen en beoordeelde de klacht op 16 maart als gegrond,...

Wet psychotherapie wordt deels opgeschort

We vernemen net dat het Grondwettelijk Hof een (deel) van de nieuwe wet psychotherapie opschort! Het volledige arrest kunnen jullie in bijlage terug vinden. Een 148 psychotherapeuten dienden in oktober van dit jaar een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk hof. Zij werden gehoord in hun vraag en...

Presentatie Helena Sybers Vives Hogeschool

Afgelopen maand sprak onze voorzitter, Helena Sybers, voor een geïnteresseerd publiek aan de Vives Hogeschool. Onderstaande kan u de hand-outs van deze presentatie terug vinden met algemene informatie over de beroepsvereniging alsook de nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen in het werkveld. Klik...

Opiniestuk

De beroepsvereniging publiceert een opiniestuk naar aanleiding van de nieuwe wettekst die de selectie voor psychologische begeleiding en psychotherapie bepaalt: De selectie GGZ-spelers is bekend gemaakt, tijd voor een nabespreking. Geschreven door: Helena Sybers: voorzitter beroepsvereniging...

Wetsontwerp: regeling (geestelijke) gezondheidszorg beroepen (20/06/2016)

In juni 2016 verscheen in het staatsblad een nieuw wetsontwerp betreffende de aanpassingen in de regeling en uitvoering van de (geestelijke) gezondheidszorgberoepen. U kan het volledige wetsontwerp in bijlage terug vinden. Klik hier om de pdf te bekijken

Reorganisatie van de psychologische sector – aanbevelingen door het KCE

Op 14 april publiceerde het KCE zijn aanbevelingen betreffende de organisatie en financiering voor de psychologische sector. Het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) adviseert beleidsmakers in het nemen van beslissingen in het domein van de gezondheidszorg en de ziekteverzekering....

FAQ wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen

Veel gestelde vragen betreffende de gewijzigde wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen. Antwoorden voor de Psychologisch Consulent. Editie 2016.  Klik hier om de pdf te bekijken

Commissievergadering Volksgezondheid (10/11/2015)

Op dinsdag 10 november 2015 trokken wij met een grote delegatie van alle opleidingen Toegepaste Psychologie (inclusief enkele vertegenwoordigers van ons Thomas More studentenplatform) en de twee beroepsverenigingen (B2TP en APPA) naar de openbare vergadering van de Kamercommissie Volksgezondheid. ...

Persbericht VLHORA

Geen verschraling van psychotherapie-aanbod. Ook gespecialiseerde professionele bachelors moeten verder toegang krijgen. De Vlaamse hogescholen pleiten ervoor om het breed en divers gamma hooggeschoolden blijvend toegang te verlenen tot de uitoefening van de psychotherapeutische...

Mededeling: Bachelors Toegepaste Psychologie pleiten voor (h)erkenning!

Antwerpen, 1 oktober 2015 Mededeling: Bachelors Toegepaste Psychologie pleiten voor (h)erkenning! Geachte heer, mevrouw, op 01/09/2016 treedt de Wet van 04/04/2014 betreffende de regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen in werking. Als vertegenwoordigers van de professionele bachelors...

Wetsontwerp: Diverse bepalingen inzake gezondheidszorg (18/05/2015)

In onderstaande bijlage  kan u het op 18 mei 2015 gepubliceerde wetsontwerp van de Belgische kamer van volksvertegenwoordigers inzake diverse bepalingen in de gezondheidszorg terug vinden. Het betreft een voorontwerp van de wet en verzamelt verschillende noodzakelijke maatregelen binnen het domein...

Psychotherapie: advies Hoge Gezondheidsraad

Naar aanleiding van het debat rond de erkenning van de gezondheidszorg beroepen en de erkenning van het beroep als psychotherapeut wordt vaak verwezen naar het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en een netwerk van expert,  tracht de raad zijn adviezen...