Een deontologische code is een leidraad voor het beroepsethisch handelen. Het kan je ondersteunen wanneer je bij moeilijke professionele en/of ethische dilemma’s een weloverwogen en verantwoorde keuze wil maken. Het is ook een kwaliteitskeurmerk voor je professioneel handelen. Door deze bekend te maken aan je cliënten, weten zij wat ze van je mogen verwachten en wat je grenzen zijn in je professioneel handelen. Een eenvoudige verwijzing op je website naar de deontologische code is dan ook sterk aan te raden. Alle leden van BPC zijn gebonden aan deze beroepscode.

In de deontologische code staan drie basisprincipes centraal, namelijk verantwoordelijkheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

  1. Verantwoordelijkheid: de psychologisch consulent ziet erop toe dat hij zijn functie op een verantwoorde wijze uitvoert, binnen de bevoegdheden waartoe hij is opgeleid en binnen het kader van zijn opdracht.
  2. Integriteit: de psychologisch consulent streeft naar een integer professioneel handelen. Hij is transparant in de rol(len) die hij kan innemen, en toont zich op een eerlijke, respectvolle en niet discriminerende wijze ten aanzien van alle betrokkenen en het werkveld.
  3. Vertrouwelijkheid: de psychologisch consulent heeft de plicht en het recht om informatie, die hij in zijn professionele relatie met de cliënt verkregen en verzameld heeft, voor zich te houden. Vanuit zijn vertrouwensrelatie met zijn cliënt is het van uiterst belang dat hij de regels omtrent het beroepsgeheim in acht neemt, en dat hij gegevens verkregen uit zijn professionele relatie met de cliënt volgens aangegeven richtlijnen bewaart en eventueel hierover rapporteert.

Cliënten kunnen een klacht indienen wanneer ze het gevoel hebben dat hun rechten werden geschaad en de deontologische code niet werd nagestreefd door hun hulpverlener. Deze klacht zal behandeld worden door de deontologische commissie. De tijdelijke deontologische commissie bestaat uit vier commissieleden, waarvan één commissielid deel uitmaakt van de Raad van Bestuur van het BPC. De andere commissieleden hoeven geen lid te zijn van de beroepsvereniging, maar worden omwille van hun bijzondere kennis en ervaring aangesteld.

Voor de komende vier jaar zal Johan De Keyzer afgevaardigd worden vanuit de Raad van Bestuur. Hij zal optreden als voorzitter van de commissie zodra een klacht wordt ingediend. Indien er vragen of opmerkingen zijn over de deontologische code, kan u contact opnemen met klachten@psychologischconsulent.be.

 

Klik hier om de deontologische code te lezen