Katrien Van EemerenKatrien Van Eemeren – Bachelor Toegepaste Psychologie, optie Klinische Psychologie (2007)
Psychotherapeut (AIHP, 2010) 

Waar ben je tewerkgesteld? 

Ik ben actief binnen het mobiel crisisteam van ZNA Antwerpen (psychiatrie). Daarnaast werk ik ook een halve dag per week in mijn praktijk als psychotherapeut. In mijn vrije tijd zet ik mij als bestuurslid ook in voor onze beroepsvereniging (B.TP). 

Wat is je functie? 

Als medewerker van het mobiel crisisteam draag ik de titel van Bachelor Toegepaste Psychologie. Daarnaast draag ik in mijn praktijk de titel van psychologisch consulent-psychotherapeut. 

Hoe ziet je takenpakket eruit? 

Ik stond mee aan de basis van het mobiele crisisteam Antwerpen. Zo was ik verantwoordelijk voor de uitwerking en het structureren van deze dienst. Ook onderhoud ik nog steeds de communicatie met de interne diensten van het ziekenhuis (zoals de PAAZ en EPSI). 

Als medewerker van het mobiele crisisteam sta ik in voor de registratie, behandeling, begeleiding en opvolging van mensen met een acute psychiatrische problematiek in een thuissituatie. In samenwerking met de psychiater maak ik een inschatting van het klinisch psychiatrische beeld (indicatiestelling). Ik bied de cliënt psychologische begeleiding aan, volg hun psychiatrisch toestandsbeeld op en doe daarnaast ook aan casemanagement. Met casemanagement bedoel ik dat ik een centrale rol speel in het behandelproces van de cliënt, zo vorm ik bijvoorbeeld het eerste aanspreekpunt naar externe diensten toe (OCMW, stadsdiensten en andere welzijnsorganisaties). 

Naast het behandelproces verzorg ik ook de registratie en verslaggeving van de cliënten (registratie en rapportage in het digitaal patiëntendossier). 

Het multidisciplinair samenwerken vormt ook een belangrijk onderdeel van mijn takenpakket (overleg met collega’s, psychiaters, psychologen, interne en externe diensten). 

Een laatste aspect van mijn functie binnen het mobiel crisisteam is mijn medewerking aan wetenschappelijk onderzoek. Nu werken we bijvoorbeeld met het FOD Volksgezondheid samen aan een project ter bevordering van de geestelijke gezondheidszorg. 

In het ZNA ben ik ten slotte ook actief binnen de werkgroep herstelgericht werken. Momenteel ben ik volop in de weer met de organisatie van ons congres rond herstelgericht werken. 

In mijn privépraktijk bied ik counseling en psychotherapie voor volwassenen en jongeren aan. Hierbij werk ik samen met een huisarts, psychiater en andere gezondheidszorgberoepen. Een laatste en niet onbelangrijke onderdeel hier is het op psychotherapeutische intervisie en supervisie gaan en het frequent volgen van bijscholing. 

Welke meerwaarde bied jij als psychologisch consulent binnen jouw werksetting? 

Als psychologisch consulent ben ik psychologisch opgeleid om de verschillende levensfacetten die het psychisch welzijn van de cliënt beïnvloeden in rekening te brengen. We zijn met andere woorden goed opgeleid om correcte psychiatrische inschattingen te maken. 

Daarnaast werk ik als psychologisch consulent zeer laagdrempelig en slaag ik erin om via mijn gesprekstechnieken en een toegankelijke (cliëntgerichte) basishouding samen met de cliënt een constructieve werkrelatie op te bouwen. 

Vanuit mijn functie werk ik nauw samen met een grote groep gezondheidszorgberoepen. In de opleiding Toegepaste Psychologie wordt veel aandacht besteed aan het multidisciplinair samenwerken en kreeg ik dan ook de nodige tools aangereikt om dergelijke samenwerkingsrelaties op te bouwen, te optimaliseren en te onderhouden. Onze professionele bescheidenheid vormt hier zeker ook een sterkte en stelt ons in staat om sneller en makkelijker multidisciplinair samen te werken. 

Een laatste vaardigheid waar in de opleiding veel aandacht aan wordt besteed, is het vermogen tot zelfreflectie. Zelfreflectie is in mijn functie van groot belang omdat de hulpverlener immers zelf een belangrijk instrument in het behandelproces vormt. 

Wat maakt de psychologisch consulent uniek, hoe onderscheiden wij ons? 

De psychologisch consulent genoot een wetenschappelijk onderbouwde psychologische opleiding met een sterke focus op praktijkervaring, observatietechnieken, gesprekstechnieken, psychodiagnostiek, zelfreflectie en interprofessionele samenwerking. Hoewel we over een goede wetenschappelijke basis beschikken, niet zozeer in de diepte dan wel in de breedte, worden we toch gestimuleerd en gemotiveerd om ons functioneren en onze vaardigheden constant te evalueren, bij te sturen en permanent te vormen. 

De bachelor Toegepaste Psychologie leert procesgericht te denken en is in staat een grote verscheidenheid aan persoonlijke facetten in kaart te brengen en te analyseren. 

Ook niet onbelangrijk is dat psychologisch consulent als casemanager opgeleid is om bijkomende taken op te nemen (zoals sociale opvolging, communicatie met externe diensten etc.). 

Samengevat biedt de psychologisch consulent vanuit een degelijke opleiding een goedkope, laagdrempelige, toegankelijke én vooral kwaliteitsvolle hulpverlening aan. 

Ter afsluiting heb ik uit mijn praktijkervaring binnen het psychiatrische en psychotherapeutische veld geleerd dat de opleiding Toegepaste Psychologie en psychotherapie een waardevolle combinatie is en voornamelijk naar de cliënt toe een grote meerwaarde vormt. Als psychologisch consulent bleek ik prima voorbereid op een psychotherapieopleiding. Vooral ons klinisch inschattingsvermogen, ons reflectievermogen en onze gesprekstechnieken bleken hier troef te zijn.