UPDATE 3/3/21

 • Je staat niet op de lijst?

Als je behoort tot de beroepsgroepen voor prioritaire vaccinatie, volgens de online tool ‘Sta ik op de lijst?’ niet opgenomen bent, en denkt dat dat wel zo had moeten zijn, dien dan een aanvraag in om toegevoegd te worden aan de namenlijst.

 1. Medewerkers van erkende (gesubsidieerde) voorzieningen richten zich tot hun werkgever. Voor de andere beroepsgroepen (voornamelijk zelfstandigen) worden ‘liaisons‘ aangeduid. Raadpleeg hier de contactgegevens van je liaison. Gebruik de zoekfunctie bovenaan, voor psychologisch consulenten is de ‘soort liaison’ steeds ‘mentaal welzijn’.
 2. Bezorg je aanvraag per e-mail, of telefonisch als er geen mailadres opgenomen is. Toon daarbij aan dat je actief bent in je beroepsgroep en licht de reden toe waarom je voor prioritaire vaccinatie uitgenodigd moet worden. Raadpleeg hiervoor het pdf bestand Stappenplan – Ik ben actieve zorgprofessional in de eerste lijn (476 kB).  De liaison voor jouw beroepsgroep kan op basis van je motivatie je gegevens toevoegen via een formulier. Als ook de populatiemanager van de eerstelijnszone de aanvraag goedkeurt, zal je opgeroepen worden. Je mag een antwoord verwachten binnen een termijn van een 5-tal werkdagen na je aanvraag.

Zoals eerder gecommuniceerd werd de psychologisch consulent mee opgenomen in de beroepscluster ‘Medisch/sociale professionals met direct zorgcontact’. Dit werd door BPC en haar leden als een mooie en terechte erkenning gezien van het belang en de meerwaarde van onze beroepsgroep binnen de Vlaamse GGZ. In deze communicatie geven we jullie graag een stand van zaken wat betreft de concrete uitwerking van de vaccinatiestrategie.

De overheid had initieel de intentie om alle zorgverleners op de eerstelijn gelijktijdig te vaccinneren. Omwille van de gekende vertraging in de levering van de vaccins is de overheid van deze strategie moeten afwijken. Als eerste zal vanaf midden februari het ‘frontliniepersoneel’ gevaccineerd worden. Direct hierna zullen de overige prioritaire zorgberoepen (waaronder de psychologisch consulent valt) aan de beurt komen. De exacte timing zal afhangen van de levering van de vaccins en de snelheid waarmee de frontlinie gevaccineerd wordt. Psychologisch consulenten die in officiële zorginstellingen/organisaties werken zullen via hun werkgever uitgenodigd worden om zich te laten vaccineren. Psychologisch consulenten die als zelfstandige binnen de eerstelijn werken, zullen op basis van de eerder verzamelde gegevens een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

 • Ter informatie: De uitnodigingen voor de vaccinatie van zorgverstrekkers gaan niet enkel via een gewone brief verstuurd worden. Ze gaan ook bezorgd worden in de eBox van de zorgverstrekker. De eBox geeft toegang tot een steeds groeiend aantal overheidsdocumenten. Zo heb je al je documenten bij de hand, waar en wanneer je maar wil, in een hoog beveiligde omgeving. Burgers die deze eBox wensen te gebruiken, dienen die eerst te activeren. Dat kan (onder meer) via https://burgerprofiel.vlaanderen.be/. De in jouw eBox afgeleverde documenten vind je daar ook steeds onder het tabblad “documenten”.

Voor meer info verwijzen we naar onderstaand bericht van het Agentschap Zorg- en Gezondheid van de Vlaamse Overheid (https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie-van-zorgprofessionals-eerste-lijn):


Na de woonzorgcentra komen het personeel van de ziekenhuizen en de zorgprofessionals uit de eerstelijn aan de beurt. De exacte timing is afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins. Alles is nu voorbereid om de eerste groepen van eerstelijnszorgverleners uit te nodigen om zich te laten vaccineren.

Criteria beroepsgroepen De ‘eerste lijn’ is een heel breed begrip waar heel veel zorg- en welzijnssectoren onder vallen. De voorbije weken heeft Zorg en Gezondheid in nauw overleg met VIVEL en de beroepsverenigingen en vertegenwoordigers van zorgverleners een lijst opgesteld van beroepsgroepen die het meest prioritair zijn voor COVID-19-vaccinatie.

We hanteerden daarbij deze criteria:

 • Kans en frequentie van professionele hoogrisico-contacten
 • Impact van het beroep op het verminderen van ziektelast en overlijdens door COVID-19
 • Impact van het beroep op andere ziektelast en overlijdens
 • De impact op de continuïteit van de zorg en het maatschappelijke leven
 • De bijdrage van het beroep aan de toegang tot zorg voor de meest kwetsbaren

Prioriteiten binnen de eerste lijn: vaccinatie eerste groep vanaf 15 februari 2021

Op basis van bovenstaande criteria hebben we deze doelgroepen geselecteerd om eerst uit te nodigen voor vaccinatie:

 • Huisartsen
 • Bepaalde specialisten buiten ziekenhuizen die fysieke patiëntencontacten hebben met een hoger risico (ORL, pneumo en pediatrie)
 • Thuisverpleging
 • Tandartsen
 • Mondhygiënisten
 • Verzorgend personeel van diensten voor gezinszorg
 • Huisbezoekers lokale initiatieven
 • Personeel test- en triagecentra
 • Personeel wachtposten
 • Personeel vaccinatiecentra
 • Medewerkers zorginspectie en mobiele teams die naar uitbraken gaan

Andere beroepsgroepen: vaccinatie in latere fase

Zorg en Gezondheid heeft, opnieuw in nauw overleg met de sectoren, een lijst opgesteld van een 80-tal zorg- en welzijnsberoepen die ook prioritair gevaccineerd moeten worden. Een eerste groep (zie boven) zal gevaccineerd worden vanaf de week van 15 februari. De overige beroepsgroepen zullen in een volgende fase uitgenodigd worden.

Beroepsgroepen toevoegen

We hebben deze lijst zo zorgvuldig en afgewogen mogelijk samengesteld. Dit is geen zwart-wit-oefening en we zijn er ons van bewust dat er mogelijk nog beroepsgroepen ontbreken of nog niet duidelijk genoeg afgebakend zijn. Wegens de schaarste aan vaccins moeten we echter keuzes maken. Ook binnen deze lijst hebben we verder moeten prioriteren. We sluiten niet uit dat we niet nog de ene of andere beroepsgroep zullen moeten toevoegen.

Namenlijsten: wie behoort tot welke beroepsgroep?

Op basis van officiële databanken van de overheid, ledenlijsten van beroepsfederaties en lijsten van werkgevers, werden ook nominatieve lijsten aangelegd van personen die behoren tot deze beroepen en die uitgenodigd zullen worden voor vaccinatie. We hebben dus namenlijsten samengesteld met alle personen die we aan een bepaalde beroepsgroep hebben kunnen toewijzen. Met deze lijsten zullen deze personen uitgenodigd worden voor vaccinatie.

Namen controleren en toevoegen aan de nominatieve lijst

Om na te gaan of je als zorgverlener bent opgenomen in de lijst van een bepaalde doelgroep, zullen we vanaf 15 februari een online tool ter beschikking stellen. Voor elke beroepsgroep worden ‘liaisons‘ aangeduid in de eerstelijnszones. Die personen zijn het aanspreekpunt voor vragen over die beroepsgroep en om te signaleren dat een persoon zou ontbreken op de lijst. Deze liaisons zullen dan beoordelen of er nog personen toegevoegd moeten worden en dus uitgenodigd moeten worden voor vaccinatie. Deze liaisons zijn vanaf 15 februari beschikbaar.

Vaccinatie in de vaccinatiecentra

Zorgverleners zullen persoonlijk uitgenodigd worden om zich aan te melden in een vaccinatiecentrum. Die uitnodiging komt per sms, mail en/of per brief. In overleg met de vaccinatiecentra worden deze vaccinaties en de uitnodigingen nu voorbereid. Voor het frontliniepersoneel zullen die vanaf de week van 8 februari verstuurd worden. Het is de ambitie om elke zorgverlener in het vaccinatiecentrum te laten gaan van de eerstelijnszone waar hij/zij woont. We onderzoeken nog of we daarvoor alle vaccinatiecentra inzetten, of bijvoorbeeld één per eerstelijnszone.Met de vaccinatie van de zorgverleners kunnen de vaccinatiecentra, na hun dry-runs, hun werking in de praktijk verder verfijnen. Anderzijds is het een kans voor de zorgverleners om een vaccinatiecentrum zelf te ervaren, zodat ze er later ook hun patiënten over kunnen informeren.Dit betekent nog niet dat alle vaccinatiecentra continu open zullen zijn. Voor deze nog beperkte doelgroep zullen de vaccinatiecentra zich organiseren om zo efficiënt mogelijk de vaccinaties in te plannen met het nodige aantal openingsdagen en vaccinatielijnen.”