Bij een goed draaiende beroepsvereniging horen up-to-date statuten en een helder intern reglement. BPC werkte aan een grondige opfrissing van deze belangrijke documenten.

De statuten kan je zien als de ‘grondregels’ van een vereniging. Hierin worden de werking en structuur van de vereniging vastgelegd, alsook de rechten en plichten van de bestuursleden en (stemgerechtigde/aangesloten) leden. De statuten zijn dan ook een verplicht onderdeel van elke geregistreerde vereniging en worden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Een intern reglement is geen verplicht document, maar biedt wel een aantal interessante voordelen die de werking van onze vereniging ten goede komen. In het intern reglement kunnen we immers in detail de geldende regels en afspraken verduidelijken. Het grote voordeel van een intern reglement is de flexibiliteit. Een intern reglement kan immers elk jaar aangepast worden tijdens de Algemene Vergadering. Om de statuten te kunnen wijzigen dienen we naast een goedkeuring van de Algemene Vergadering ook de wijzigingen (betalend) door te geven aan de Rechtbank van Koophandel.

De nieuwe statuten en het intern reglement werden goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 31/3/2021 en treden in werking één maand na publicatie in het Staatsblad.

Hieronder kunnen beide documenten nagelezen worden:

statuten_21

Intern reglement_21