Kaart wordt geladen...

Datum
15/10/2018
08:45 - 17:00

Locatie
Het Pand (refter)

Categorie


Informatie

Studiedag ter introductie van de herwerkte Classificerende Diagnostische Protocollen Autismespectrumstoornis

15 oktober 2018


Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw nodigt u uit voor haar studiedag: ‘Diagnostiek van Autisme in Perspectief’. Deze studiedag wordt georganiseerd ter introductie van de herwerkte Classificerende Diagnostische Protocollen ASS minder- en meerderjarigen, die oorspronkelijk in 2011 uitgegeven werden door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw zal een algemene voorstelling geven van de herwerkte protocollen. Daarnaast zullen vijf prominente sprekers vanuit hun expertise verschillende thema’s die aan bod komen in de protocollen belichten. 


Programma:

Naast een algemene voorstelling van de herwerkte protocollen door het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw zullen volgende sprekers een bijdrage leveren aan de studiedag.

Marijke Vandepitte – Diagnostiek van autisme bij jonge kinderen volgens de Infant Mental Health visie

De Diagnostische Classificatie van Psychische en Ontwikkelingsstoornissen op Zuigelingenleeftijd en Vroege Kinderleeftijd (DC:0-3) van ZERO TO THREE, uit 1994, was het eerste ontwikkelingsgerichte systeem voor diagnostiek van psychische en ontwikkelingsstoornissen bij baby’s en peuters. In 2017 kwam een nieuwe editie van de DC:0-3R, de DC:0-5TM uit die stoornissen omvat die kinderen kunnen hebben tussen de geboorte en hun vijfde jaar. Diagnostiek bij jonge kinderen is van belang om vroegtijdig en preventief aan de slag te kunnen gaan. Hierbij dient een Infant Mental Health (IMH) visie centraal te staan, die uitgaat van een transactioneel ontwikkelingsmodel, waarin ouder-kind en omgeving elkaar wederzijds beïnvloeden. De IMH-visie is gericht op diagnostiek en behandeling van jonge kinderen en hun ouders, is multidisciplinair, ontwikkelingsgericht en heeft een intergenerationele focus met de nadruk op preventie. Vroegtijdige interventies hebben een grote return of investment en zijn dus een economisch verantwoorde investering. Jonge kinderen kunnen niet wachten.

Jean Steyaert – De zin van brede en handelingsgerichte multidisciplinaire diagnostiek bij jongeren met autismespectrumstoornis

Naast duidelijke richtlijnen om anno 2018 lege artis categoriale diagnostiek van autismespectrumstoornis te verrichten, stipuleert het Classificerend Diagnostisch Protocol dat bredere diagnostiek essentieel is voor volwaardige diagnostiek: handelingsgerichte diagnostiek, contextevaluatie, diagnostiek naar geassocieerde psychische en lichamelijke aandoeningen, en in de mate van het mogelijke ook etiologische diagnostiek. Aan de hand van een aantal vignetten illustreren we dat deze onderneming soms meer weg heeft van een klinische ontdekkingsreis dan het meer gestructureerd luik van categoriale diagnostiek.  Een boeiende reis die de sleutels voor een zin- en succesvolle begeleiding biedt. Deze brede diagnostiek vereist in verschillende ontwikkelingsfasen van jongeren – lagere school, secundair, adolescentie en jongvolwassenheid –  dat de clinicus zich ook andere vragen stelt om een volledig beeld te krijgen van de jongere met autismespectrumstoornis.

Herbert Roeyers – Screeningsinstrumenten voor autismespectrumstoornis: veelbelovend maar verre van perfect

In de afgelopen decennia werden meer dan 20 screeningsinstrumenten ontwikkeld ten behoeve van de (vroegtijdige) onderkenning van autismespectrumstoornis bij kinderen. Verschillende van deze instrumenten zijn ook in ons taalgebied beschikbaar en ze worden in toenemende mate aangewend in de klinische praktijk. Er wordt echter niet altijd even verstandig mee omgesprongen. Men vergeet immers wel eens dat screeningsinstrumenten verre van perfect zijn. We overlopen de voor- en nadelen van het gebruik van screeningsinstrumenten voor autismespectrumstoornis en geven tips voor een zo optimaal mogelijk gebruik.

Ilse Noens – Diagnostische instrumenten voor autismespectrumstoornis: zin en onzin in classificerende en handelingsgerichte diagnostiek

Anno 2018 zijn zowel in Vlaanderen als internationaal vele instrumenten in omloop die een rol kunnen spelen in de classificerende en/of handelingsgerichte diagnostiek van autismespectrumstoornis. Deze diagnostische instrumenten bieden mogelijkheden, maar kennen ook beperkingen. Welke uitspraken kan je op basis van de beschikbare instrumenten wel en niet doen? Hoe stel je een evenwichtig instrumentarium samen? In deze bijdrage bespreken we kritisch de rol van diagnostische instrumenten in zowel classificerende als handelingsgerichte diagnostiek van autismespectrumstoornis. We illustreren dit aan de hand van enkele prototypische instrumenten en geven tips voor een verantwoord gebruik.

Kristien Hens – De betekenis van de diagnose autisme

Autisme is een woord met veel betekenissen. Autismespectrumstoornis is in eerste instantie een diagnose op basis van gedragskenmerken. Daarnaast is het voor veel mensen ook een neurologische eigenschap, een handicap of een onmiskenbaar deel van hun identiteit. In deze presentatie worden eerst de verschillende betekenislagen geschetst. Op basis van eigen onderzoek bij volwassenen met een recente diagnose autisme, wordt de betekenis van deze diagnose voor de gediagnosticeerde zelf beschreven. Aan de hand van deze discussie sluiten we af met enkele ethische vragen rond diagnostiek, en met mogelijke antwoorden hierop.


Start- en einduur: 8u45 – 17u

Locatie: Het Pand (Refter), Onderbergen 1, 9000 Gent

Prijs: € 50 – inclusief koffiepauzes en lunch

Inschrijven: U kan zich inschrijven via ( uiterste inschrijfdatum is 5 oktober 2018): https://www.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be/studiedag-diagnostiek-van-autisme-in-perspectief

Betaling: Via overschrijving op het rekeningnummer BE24 3631 3504 3238, vermeld in de mededeling uw naam + studiedag autisme

Contact: communicatie@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be