Over deze dossiers


De werkgroep ‘Klinische Psychologie en psychotherapie’ zet zich in voor alle psychologisch consulenten die actief zijn binnen het klinische werkveld. Hieronder valt een grote diversiteit aan activiteiten. Zo informeren wij onder meer onze leden, definiëren we beroep-specifieke vaardigheden en competenties, promoten we onze beroepsgroep in het klinische werkveld, en vertegenwoordigen we de psychologisch consulent op politiek niveau.

De voorbije jaren slaagde BPC erin om in samenspraak met het werkveld de beroepstitel van de psychologisch consulent te definiëren en een bijhorend beroepsprofiel te ontwikkelen. Hierop verder bouwend zet de werkgroep zich momenteel voluit in om de psychologisch consulent alle groeikansen te bieden.

Immers zet een beroepstitel niet enkel onze unieke beroepscompetenties in de verf, het draagt ook bij tot de verdere ontplooiing én ontwikkeling van onze professionele identiteit.

Al doende proberen wij op een integere en transparante manier het debat aan te gaan, dit met het oog op een adequate en correcte wederkerige communicatie met het werkveld, politieke actoren en de academische wereld.

Het ultieme streefdoel van deze werkgroep bestaat erin om het professionele groeiproces van de klinisch psychologisch consulent te ondersteunen. Op die manier willen wij bijdragen tot de profilering van de psychologisch consulent als een vertrouwd ijkpunt – en baken van kwaliteitsvolle psychologische hulpverlening.

Dossiers


Wetsvoorstel met toelichting

-> Lees hier het wetsvoorstel met inleidende en artikelsgewijze toelichting. -> Vragen, bezorgdheden, suggesties? We beseffen dat het vooruitzicht op een wettelijke erkenning ook wel wat vragen, twijfels en/of bezorgheden met zich kan meebrengen. –          BPC zal in de het...

Stand van zaken wetsvoorstel rond wettelijke erkenning van de psychologisch consulent

Het gaat om een erkenning binnen het bestaand wettelijk kader voor de (geestelijke) gezondheidszorgberoepen (of kortweg WUG: Wet Uitoefening Gezondheidszorgberoepen). Dit voorstel werd aanvankelijk opgepikt door Nathalie Muylle (CD&V), en werd uiteindelijk eind september van dit jaar als...

BTW-vrijstelling voor psychologisch consulent – psychotherapeut

Psychologisch consulenten die onder de overgangsmaatregelen psychotherapie vallen en dus de psychotherapie wettelijk mogen beoefenen, zijn vanaf 1 januari 2020 vrijgesteld van BTW. De wetgever beschouwt psychotherapie als een specifieke behandelvorm voorbehouden aan erkende GGZ-beroepen. De...

Volgende stap gezet richting erkenning psychologisch consulent als ondersteunend GGZ-beroep

BPC werkte het voorbije jaar een werktekst uit die als basis moet dienen voor een wetsvoorstel waarin de psychologisch consulent als ondersteunend GGZ-beroep erkend wordt. Zoals eerder gecommuniceerd, vonden wij een politieke bondgenoot in volksvertegenwoordigster Nathalie Muylle. Mevrouw Muylle en...

‘De psychologisch consulent’ in de Commissie Volksgezondheid

De Vlaamse en Franstalige opleidingen Toegepaste Psychologie waren uitgenodigd om op 16 mei ’18 in de Commissie Volksgezondheid toe te lichten waarom de Psychologisch Consulent een erkenning als ondersteunend GGZ-beroep verdient. Opleidingshoofden Peter De Graef (Thomas More, Antwerpen) en...

Overzicht toelatingsvoorwaarden psychotherapie-opleidingen

Sinds de hervorming van de wet voor geestelijke gezondheidszorgberoepen zijn de toelatingseisen tot de psychotherapie opleidingen duidelijk geformuleerd. Er zijn echter in de wet ook duidelijke overgangsmaatregelen bepaald, die niet door iedereen bekend zijn of worden toegepast. Om die reden stuurde...

BPC vraagt therapieopleidingen om transparantie

BPC wordt regelmatig aangesproken door onze huidige leden en toekomstige leden (studenten TP) met de vraag welke therapie opleidingen nog toegang verlenen aan psychologisch consulenten. Om op deze vraag een antwoord te bieden, willen wij een inventarisatie maken van alle therapie opleidingen die...

Grondwettelijk Hof vernietigt artikel 11 wet Psychotherapie

Op 26 december van vorig jaar berichtten we dat de recente wet omtrent de regeling van de klinische psychologie en psychotherapie deels opgeschort werd na een klacht bij het Grondwettelijk Hof. Deze instantie heeft zich over de kwestie gebogen en beoordeelde de klacht op 16 maart als gegrond,...

Wet psychotherapie wordt deels opgeschort

We vernemen net dat het Grondwettelijk Hof een (deel) van de nieuwe wet psychotherapie opschort! Het volledige arrest kunnen jullie in bijlage terug vinden. Een 148 psychotherapeuten dienden in oktober van dit jaar een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk hof. Zij werden gehoord in hun vraag en...

Presentatie Helena Sybers Vives Hogeschool

Afgelopen maand sprak onze voorzitter, Helena Sybers, voor een geïnteresseerd publiek aan de Vives Hogeschool. Onderstaande kan u de hand-outs van deze presentatie terug vinden met algemene informatie over de beroepsvereniging alsook de nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen in het werkveld. Klik...

Opiniestuk

De beroepsvereniging publiceert een opiniestuk naar aanleiding van de nieuwe wettekst die de selectie voor psychologische begeleiding en psychotherapie bepaalt: De selectie GGZ-spelers is bekend gemaakt, tijd voor een nabespreking. Geschreven door: Helena Sybers: voorzitter beroepsvereniging...

Wetsontwerp: regeling (geestelijke) gezondheidszorg beroepen (20/06/2016)

In juni 2016 verscheen in het staatsblad een nieuw wetsontwerp betreffende de aanpassingen in de regeling en uitvoering van de (geestelijke) gezondheidszorgberoepen. U kan het volledige wetsontwerp in bijlage terug vinden. Klik hier om de pdf te bekijken